تالار تبادل اطلاعات فرم2آنلاين
تو از یادم نمیروی... - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار تبادل اطلاعات فرم2آنلاين (http://www.form2online.com)
+-- انجمن: انـجـمـن فرهـــنـگ و هــــــنـر و تاريـــــخ (http://www.form2online.com/forum-12.html)
+--- انجمن: بخش ادبيات (http://www.form2online.com/forum-13.html)
+---- انجمن: عشق و دلدادگی (http://www.form2online.com/forum-17.html)
+---- موضوع: تو از یادم نمیروی... (/thread-21200.html)تو از یادم نمیروی... - s1a2n3a4z5 - جمعه-22-10-1391İmage

برهنه به بستر بی‌کسی مُردن، تو از يادم نمی‌روی

خاموش به رساترين شيونِ آدمی، تو از يادم نمی‌روی

گريبانی برای دريدنِ اين بغضِ بی‌قرار، تو از يادم نمی‌روی

سفری ساده از تمامِ دوستتْ دارمِ تنهايی،

تو از يادم نمی‌روی

سوزَنريزِ بی‌امانِ باران، بر پيچک و ارغوان،

تو از يادم نمی‌روی

تو ...تو با من چه کرده‌ای که از يادم نمی‌روی؟!
دير آمدی ... دُرُست!پرستارِ پروانه و ارغوان بوده‌ای، دُرُست!مراقب خواناترين ترانه از هق‌هقِ گريه بوده‌ای، دُرُست!رازدارِ آوازِ اهل باران بوده‌ای، دُرُست!
خواهرِ غمگين‌ترين خاطراتِ دريا بوده‌ای، دُرُست!اما از من و اين اندوهِ پُرسينه بی‌خبر، چرا؟
آه که چقدر سرانگشتِ خسته بر بُخار اين شيشه کشيدمچقدر کوچه را تا باورِ آسمان و کبوترتا خوابِ سرشاخه در شوقِ نورتا صحبتِ پسين و پروانه پائيدم و تو نيامدی!باز عابران، همان عابرانِ خسته‌ی هميشگی بودندباز خانه، همان خانه و کوچه، همان کوچه وشهر، همان شهر ساکتِ ساليان...!من اما از همان اولِ بارانِ بی‌قرار می‌دانستمديدار دوباره‌ی ما مُيَسّر است ... ری‌را!مرا نان و آبی، علاقه‌ی عريانی،ترانه‌ی خُردی، توشه‌ی قناعتی بس بودتا برای هميشه با اندکی شادمانی و شبی از خوابِ تو سَر کُنم